Guziki

Tryb działania

Dyrektor szkoły

kieruje działalnością szkoły i reprezentuje ją za zewnątrz. W dziale „Przedmiot działalności i kompetencje” określono podstawowe kategorie spraw, w których prowadzi się postępowanie kończące się wydaniem decyzji administracyjnej. W pozostałych sprawach dyrektor wydaje zarządzenia wewnętrzne.

Rada Pedagogiczna

jest kolegialnym organem szkoły. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków. Regulamin Rady Pedagogicznej do wglądu na wniosek.

Rada Rodziców

może występować do dyrektora i innych organów szkoły, organu prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły. Rada Rodziców podejmuje decyzje w formie uchwał. Regulamin Rady Rodziców do wglądu na wniosek.

Metadane strony

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

06-10-2016 - Edycja treści.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 209