Guziki

Struktura własnościowa, majątek

Szkoła jest jednostką organizacyjną miasta Łódź, prowadzącą gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych.

Aktywa trwałe:

300486,93 zł.

Rzeczowe aktywa trwałe:

300486,93 zł.

Środki trwałe:

300486,93 zł.

Budynki, lokale:

300486,93 zł.

Urządzenia techniczne

0,0 zł.

Aktywa obrotowe:

61852,29 zł.

Zapasy:

1790,54 zł.

Materiały:

1790,54 zł.

Należności krótkoterminowe:

44307,30 zł.

Środki pieniężne:

0,0 zł.

Środki pieniężne na rachunkach bankowych:

15754,45 zł.

Rozliczenia międzyokresowe

0,0 zł.

SUMA AKTYWÓW: 362329,22 zł.

Zbędne i zużyte składniki majątku ruchomego o wartości powyżej 300 euro: obecnie placówka nie posiada takich składników majątku.

Metadane strony

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

05-10-2016 - Edycja treści.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 253